Nuoria tietokoneen äärellä.
Syksyllä 2016 tuotettujen tulosten mukaan työpajatoiminta on antanut tarvittua tukea muun muassa arjen asioiden hoitamiseen, itsetuntemukseen, opiskelu- ja työelämätaitoihin sekä elämänhallintaan.
Kuva: Jani Laukkanen

Sovari mittaa nuorten vahvistumista

Vaikuttavuusmittari Sovari tuottaa valtakunnallista tietoa työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön toimivuudesta asiakkaiden kokemusten pohjalta.

Työpajatoiminnassa työnteon ja siihen liittyvän valmennuksen avulla pyritään parantamaan yksilön valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työhön sekä vahvistamaan hänen arjenhallintataitojaan. Vuonna 2015 työpajoilla oli kaikkiaan 25 000 valmentautujaa ympäri Suomen, joista yli puolet oli alle 29-vuotiaita nuoria.

Vuonna 2015 työpajoilla oli kaikkiaan 25 000 valmentautujaa ympäri Suomen.

Työpajojen valmentautujina on nuoria ja aikuisia, jotka tarvitsevat tukea kiinnityäkseen koulutus- ja työmarkkinoille. Suurin osa valmentautujista sijoittuu työpajalle kuntouttavaan työtoimintaan tai työkokeiluun, osa työskentelee työpajalla palkkatuetussa työssä tai on siellä opintoihin liittyvillä tukijaksoilla.

Mitatakseen työpajatoiminnan vaikuttavuutta Valtakunnallinen työpajayhdistys on kehittänyt Sovari-vaikuttavuusmittarin. Uutta Sovarissa on, että se tuottaa valtakunnallista tietoa työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön toimivuudesta nimenomaan asiakkaiden kokemusten pohjalta.

Sovarissa asiakkaat arvioivat palveluiden toimivuuden lisäksi omaa sosiaalista vahvistumistaan sinä aikana, kun he ovat olleet työpajatoiminnassa tai etsivän nuorisotyön piirissä.

Sovari-kyselyn ensimmäisessä arviointiosiossa asiakkaat arvioivat, millaisia kokemuksia he ovat saaneet työpajatoiminnasta tai etsivästä nuorisotyöstä. Kyselyssä työpajatoiminnan arviointiteemoja ovat tehtävät ja osallisuus, työ- ja yksilö-valmennus sekä yhteisöllisyys. Etsivän nuorisotyön arviointiteemoja kyselyssä ovat avun ja tuen tarjoaminen, tavoitettavuus sekä luottamus ja kuunteleminen.

Toisessa osiossa valmentautujat ja nuoret arvioivat sosiaalisen vahvistumisen kokemuksiaan palvelujakson aikana viidellä osa-alueella. Arvioitavia osa-alueita ovat elämänhallinta, itsetuntemus, sosiaaliset taidot, arjen asioiden hallinta ja opiskelu- ja työelämävalmiudet.

Yleinen kokemus on, että työpajatoiminta on antanut tarvittua tukea.

Syksyllä 2016 tuotettujen valtakunnallisten tulosten mukaan työpajojen valmentautujista 93 % on kokenut vähintään jonkin verran sosiaalista vahvistumista ja 59 % kertoo kokeneensa selvää vahvistumista työpajajakson aikana.

Yleinen kokemus on, että työpajatoiminta on antanut tarvittua tukea niin arjen asioiden hoitamiseen, itsetuntemukseen, toimimiseen muiden ihmisten kanssa, opiskeluun ja työelämään liittyviin asioihin kuin elämänhallintaan ja tulevaisuuden suunnitelmiinkin. Vain muutama prosentti valmentautujista olisi toivonut näissä asioissa enemmän tukea kuin on saanut työpajajakson aikana.

Etsivässä nuorisotyössä Sovari-kyselyyn vastanneista nuorista 94 % on kokenut sosiaalista vahvistumista etsivän nuorisotyön ajanjaksolla ainakin jonkin verran. Selkeää muutosta elämäntilanteessaan on kokenut 61 % vastanneista nuorista.

Etsivän nuorisotyön sosiaalisesti vahvistava vaikutus tulee esille laajasti kaikilla tarkasteluun sisältyneillä osa-alueilla.

Ennen kaikkea Sovari antaa palvelujen asiakkaille oman äänen ja mahdollistaa heidän mielipiteensä ja kokemuksensa kuulumisen.

Sovari mahdollistaa valtakunnallisesti yhdenmukaisen ja vertailtavan tiedonsaannin työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön toteuttajille, rahoittajille ja tilaajille. Se täydentää palveluiden tilastollista vaikuttavuustietoa, jolla seurataan valmentautujien sijoittumista koulutukseen, työelämään ja muihin palveluihin.

Ennen kaikkea Sovari antaa palvelujen asiakkaille oman äänen ja mahdollistaa heidän mielipiteensä ja kokemuksensa kuulumisen silloin, kun työpajatoimintaa ja etsivää nuorisotyötä kehitetään tai kun niistä päätetään paikallisesti tai valtakunnallisesti.

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry

Vuonna 1997 perustettu Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (TPY) on työpaja-ammattilaisten perustama järjestö, joka ehkäisee syrjäytymistä edistämällä työpajatoiminnan ja sosiaalisen työllistämisen kehitystä Suomessa ja vahvistaa toiminnallaan sekä työpajojen toimintaedellytyksiä että työpaja-ammattilaisten osaamista. Työpajayhdistys on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämistä nuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskuksista.