Nainen hymyilee kalavaa'an äärellä.
Sapana Shrestha, Kapia-osuuskunnan jäsen.
Kuva: Finnish Agri-Agency for Food and Forest Development

Kalalla ruokaturvaa ja tasa-arvoa

Nepalin syrjäseuduilla lasten ja naisten ruokavalio koostuu lähinnä miehiltä jäävistä tähteistä. Naisosuuskuntien kalaskasvatus parantaa naisten ja lasten ravitsemusta.

Riittävä ruoansaanti ja terveellinen ruokavalio ovat edellytyksiä oppimiselle, terveydelle ja lapsen kehittymiselle. Nepalin syrjäseuduilla lasten ja naisten ruokavalio koostuu lähinnä miehiltä jäävistä tähteistä, joten naisten ja lasten anemia sekä vitamiinien puutostilat ovat yleisiä.

Naisilla ei usein ole päätäntävaltaa perheessä ja he ovat edustettuina isänsä tai aviomiehensä kautta. Alhaiseen kastiin kuuluvien naisten osuuskuntia tukemalla FFD pyrkiikin parantamaan naisten ja lasten ravitsemusta sekä lisäämään tasa-arvoa ja naisten osallistumista ruohonjuuritasolla.

Saalismäärät ovat nousseet ja kalasta saadaan aikaisempaa enemmän myyntituloja.

Naisosuuskunnille on järjestetty koulutusta kalankasvatus-, käsittely- ja säilöntämenetelmistä, ja koulutusten ansiosta kalankasvatuksen tuottavuus on parantunut. Kalasaalismäärät ovat nousseet ja saaliista saadaan aikaisempaa enemmän myyntituloja sekä enemmän kalaa perheiden omaksi ruoaksi. FFD on myös lisännyt perheiden ymmärrystä terveellisestä ravitsemuksesta ja sen vaikutuksesta lasten terveyteen ja kehitykseen.

Naisia on kalankasvatuksen lisäksi kannustettu harjoittamaan myös vihannesviljelyä kalalammikoiden äärellä. Lisääntynyt kalojen käyttö ruokavaliossa on parantanut perheiden ravitsemusta merkittävästi.

Kapia- osuuskuntaan kuuluva 30-vuotias Sapana Shrestha kertoi, että hankkeen myötä hän on oppinut, miten kalankasvatuksen ja vihannesviljelyn yhdistäminen onnistuu tehokkaasti. Perheessä syödään enemmän vihanneksia ja tulot ovat monipuolistuneet vihannesmyynnin ansiosta.

Perheet oppivat yhdessä uusia asioita, eikä naisten osallistumista koulutuksiin nähdä uhkana.

Hankkeessa kannustetaan koko perheen osallistumiseen. Asennemuutosten aikaansaamiseksi on tärkeää, että myös miehet ovat mukana toiminnassa. Koulutukset on suunnattu naisille, mutta miehillä on lupa osallistua ja esittää kysymyksiä. Näin perheet oppivat yhdessä uusia asioita, eikä naisten osallistumista koulutuksiin nähdä uhkana.

Hanke onkin lisännyt merkittävästi naisten osallistumismahdollisuuksia. Naiset ovat oppineet kertomaan mielipiteensä ja osallistumaan päätöksentekoon. Miehet ovat huomanneet naisten koulutuksen merkityksen, kun naisista on tullut aktiivisia toimijoita elinkeinon harjoittamisessa ja perheiden toimentulo on parantunut.

Ravitsemuksen ja tasa-arvon lisäksi hankkeessa koulutetaan osuuskuntalaisia osuustoiminnan perusteista ja taloushallinnosta. Vuonna 2014 perustettu Sundardeepin osuuskunta, joka vastaa hankkeen toteutuksesta Nepalissa, on avannut muun muassa kalakaupan, jossa myydään osuuskunnan kaloja. Sundardeep onnistui saamaan hollantilaiselta Wageningen yliopistolta apurahan tutkimukseen, jossa selvitetään kalan arvoketjua alueella sekö kalan markkinamahdollisuuksia.

Riittävä toimeentulo ja ravitsemus edesauttavat myös katastrofeista palautumista. Osuuskuntalaisten toipuminen kevään 2015 maanjäristyksestä oli ripeää, ja hanke jatkui lähes entisellään pian järistyksen jälkeen. Pienellä summalla korjattiin kylässä neljä vaurioitunutta taloa. Osuuskuntalaisten arvion mukaan tulevaisuudessa hankkeen loppumisen jälkeen he pystyvät jatkamaan kalankasvatusta ja osuuskunnan vahvistamista omalla kustannuksellaan.

FFD on tukenut alakastiseen tharu-heimoon kuuluvien naisten kalankasvatusosuuskuntia Chitwanin maakunnassa Nepalissa vuodesta 2012 saakka. Hanke toimii kolmessa kylässä ja siitä hyötyy arviolta 5400 paikallista ihmistä. Hanketta toteutetaan yhteistyössä Suomen kalankasvattajien liiton kanssa, ja sen asiantuntijakummina toimii Roseanna Avento.

Finnish Agri-Agency for Food and Forest Development

FFD on vuonna 2012 perustettu suomalainen maatalouden kehitysjärjestö, joka jatkaa MTK:n aloittamaa kummitoimintaa kehitysmaiden maa- ja metsätalouden tuottajajärjestöjen kanssa. Yhdistystä perustamassa olivat myös SLC, Pellervo-Seura sekä ProAgria keskusten liitto. Järjestöt tukevat kehittyvien maiden tuottajia, jotta maailman ruoantuotannon tulevaisuuden haasteisiin voidaan vastata kestävällä tavalla. Tällä hetkellä hankkeita on muun muassa Etiopiassa, Nepalissa, Vietnamissa ja Nicaraguassa.