Joukko ihmisiä järven rannalla metsässä. Kuvassa puuhataan makkaranpaistoa.
Retkeily on yksi keskeisistä A-kiltojen toimintamuodoista. A-kiltatoimintaa ohjaa kuusi arvoa: päihteettömyys, toiminnallisuus, kokemuksellisuus, yhteisöllisyys, yhteistoiminta ja vapaaehtoisuus.
Kuva: A-Kiltojen Liitto ry:n arkisto vuodelta 2011

Päihdetoipumista vertaistuella

A-kiltatoiminta syntyi suomalaisena sosiaalisena innovaationa lähes kuusikymmentä vuotta sitten ja on sellaisenaan ainutlaatuista maailmassa. Vertaistuki auttaa pysymään erossa päihteistä.

”Ehdottomasti parasta A-kiltatoiminnassa on ollut päästä mukaan, osallistua ja saada tukea päihteettömään elämään.” Näin totesivat päihdetoipujat ja heidän läheisensä eri puolilta Suomea A-Kiltojen Liitto ry:n järjestämällä pitkäaikaisille A-kiltatoimijoille kohdennetussa tapahtumassa.

Vielä sodan jälkeen päihdeongelmaa pidettiin tuomittavana, yksilön huonona käytöksenä ja alkoholisteja "hoidettiin" nuhtelemalla ja rankaisemalla.

Vielä sodan jälkeen päihdeongelmaa pidettiin tuomittavana, yksilön huonona käyttäytymisenä. Varsinaista hoitoa ei ollut, alkoholistit olivat poliisin ja sosiaaliviranomaisten kohderyhmää ja heitä ”hoidettiin” nuhtelemalla ja rankaisemalla.

A-klinikkatoiminnan käynnistyttyä Suomessa 1950 -luvulla alkoi asiakkaan omiin tavoitteisiin ja vapaaehtoisuuteen perustuva päihdeongelman hoitaminen. Uuden ajattelutavan myötä myös asenteet ja suhtautuminen vähitellen muuttuivat.

Päihdetoipujat tulivat ulos koloistaan ja aktivoituivat.

Tämä seurauksena A-klinikoiden asiakkaiden oman arvon tunne ja rohkeus kasvoivat. Päihdetoipujat tulivat ulos koloistaan ja aktivoituivat.

Varsin pian huomattiin, että hoito ei yksin riitä ja alkoi omaehtoinen vertaistuellinen toiminta A-klinikoiden puitteissa.

A-klinikoiden asiakkaat päätyivät perustamaan omia, yhteiseltä arvopohjalta toimivia itsenäisiä yhdistyksiä.

A-kiltatoiminta on päihteetöntä, vapaaehtoisuuteen perustuvaa ja monimuotoisesti toteutettavaa vertaistukitoimintaa päihdeongelmaisille ja -päihdetoipujille sekä heidän läheisilleen. A-kiltatoiminnan valttina on toiminnallisuus, yhteisöllisyys ja yhdistysmuotoisuus.

A-kiltatoiminta on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta. Jokaisella ihmisellä on oikeus vapaaehtoisesti ja itsenäisesti määritellä omat tavoitteensa suhteessa päihteiden käyttöön. A-killassa päihteettömyyttä tuetaan kaikin käytettävissä olevin keinoin.

Pyrkimyksenä on oman elämänlaadun parantaminen ja tavoitteena on päihdeongelmista vapaa elämäntapa.

On havaittu, että luontokokemukset tukevat päihdetoipumista.

Vuosien saatossa A-kiltatoiminta on laajentunut itsenäiseksi, päihdehoidosta riippumattomaksi yhdistyspohjaiseksi vertaistukitoiminnaksi. A-kiltatoiminnassa luontoyhteydellä on ollut merkittävä rooli ja toiminnassa on havaittu, että luontokokemukset tukevat päihdetoipumista.

Yhteistyötä tehdään A-kiltojen kesken, päihdehoitopaikkojen, kuntien, oppilaitosten, seurakuntien ja muiden järjestöjen kanssa.

A-kiltatoiminta on ensisijaisesti päihdetoipumista tukevaa vertaistukitoimintaa mutta siihen on alusta saakka sisältynyt myös vahva edunvalvonnallinen ulottuvuus: päihdeongelmaisten ja -toipujien hoito- ja kuntoutumismahdollisuuksien, aseman ja ihmisarvon puolustaminen.

Vertaistukeen ja -toimintaan ei tarvita eikä käytetä suuria rahoja. Sillä saadaan kuitenkin aikaan merkittäviä tuloksia. 

A-kiltatoiminta on kansalaistoimintaa ja usein A-killat toimivat hyvin pienin resurssein. Oma kokoontumistila on tärkeä, mutta vertaistukeen ja -toimintaan ei tarvita eikä käytetä suuria rahoja. Sillä saadaan kuitenkin aikaan merkittäviä tuloksia. A-kiltalaisten kokemus omasta hyvinvoinnista paranee A-kiltatoiminnassa mukana olemisen myötä.

A-kiltatoiminnan vahvuuksina koetaan ennen muuta vertaisuuteen liittyvät asiat – vertaistuki, arjessa rinnalla kulkeminen – sekä toiminnan monimuotoisuus, yhteisöllisyys ja hyvä yhteishenki.

A-kiltatoiminnan toimintatapoihin ja periaatteisiin liittyvinä vahvuuksina pidetään matalaa kynnystä, vahvaa jäsenistön raittiutta, säännöistä ja arvoista kiinni pitämistä, omatoimisuutta ja itse itselle tehtyä, omannäköistä toimintaa.

A-Kiltojen Liitto ry

Vuonna 1962 Turun A-klinikan asiakkaat perustivat oman yhdistyksen, Turun A-Asiakas Ketju ry:n.  Asiakasyhdistyksiä alkoi syntyä nopeasti muillekin A-klinikkapaikkakunnille. Yhdistykset vaihtoivat nimekseen A-kilta ja vähitellen toiminta laajeni A-klinikkapaikkakuntien ulkopuolellekin. Nyt Suomessa on lähes 60 aktiivista A-kiltaa. A-Kiltojen Liitto ry on A-kiltojen vuonna 1968 perustama valtakunnallinen yhteisjärjestö, joka tukee paikallisia A-kiltoja ja kehittää toimintaa yhdessä niiden kanssa.